• หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน: 044 666322

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

แนะนำ พิมพ์

อบต.ตูมใหญ่ยินดีต้อนรับ

ขั้วอํานาจใหม่ของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายของ ASEAN

เขียนโดย Super User
คําว่า BRIC เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทาง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) และ จีน (China) โดยคําศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย นาย จิม โอนีลล์ (Mr. Jim O’Neil) หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ โลกจากโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ซึ่งคําว่า BRIC ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอํานาจเศรษฐกิจ โลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7 มาสู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ประเทศทั้งสี่ข้างต้นมีพื้นที่รวมกัน
แม้ว่ากลุ่ม BRICS ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจหรือสมาคมการค้าอย่างเป็นทางการ เหมือน สหภาพยุโรป
มากกว่าหนึ่งใ นสี่ของโลก และมีจํานวนประชากรรวมกันมากกว่าร้อยละ 40 ของประชากรโลก
 
(EU)
 
 
 แต่มีข้อบ่งชี้บางอย่างว่ากลุ่ม BRIC พยายามที่จะสร้างสมาคมหรือพันธมิตรทาง การเมือง รวมถึงเปลี่ยนอํานาจทางเศรษฐกิจที่กําลังเติบโตให้เป็นอํานาจการ เมืองระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน ประเทศแอฟริกาใต้ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม BRIC อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่เป็น BRICS ซึ่งอักษรย่อ “S” ที่เพิ่มต่อท้ายเข้ามาหมายถึง South Africa หรือประเทศ แอฟริกาใต้ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศกลุ่ม BRICS ได้มีการประชุมไปแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้   การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ เมือง Yekaterinburg ประเทศรัสเซีย ซึ่งที่ ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของโลก การปฏิรูปสถาบันการเงิน การหารือถึงแนว ทางการดําเนินความร่วมมือระหว่างกัน ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก ทั้งนี้ จากผลการประช ุม ข้างต้น กลุ่ม BRIC ได้เรียกร้องให้มีการใช้สกุลเงินสํารองระหว่างประเทศสกุลใหม่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ     การประชุมครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2553 ณ เมือง Brasília ประเท ศบราซิล ซึ่งที่ ประชุมได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การปฏิรูป IMF  World Bank  WTO และ UN รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การก่อการร้าย เป็นต้น   การประชุมครั้งที่ 3  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 ณ เมือง Sanya ประเทศจีน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นาย Jacob Zuma ได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้นําจากประเทศในกลุ่ม BRIC เป็นครั้งแรก ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศในกลุ่ม BRICS มีความร่วมมือด้านสังคม การเมือง และการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น   การประชุมครั้งที่ 4  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ เมือง New Delhi ประเทศอินเดีย ซึ่งผลการ ประชุมในครั้งนี้ ประเทศกลุ่ม BRICS ได้กําหนดท่าทีร่วมกันที่จะปฏิรูป IMF และ World Bank  ในการให้สิทธิและ เสียงแก่ประเทศเกิดใหม่อื่น ๆ เพื่อลดการครอบงําจากสหรัฐ ฯ และ EU  
BRICS ขั้วอํานาจใหม่ของเศรษฐกิจโลก (A New Polar of World Economy)    
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่ม BRICS มีบทบาท ในเวทีระหว่างประเท ศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่ม BRICS สามารถที่จะกลายเป็นขั้วอํานาจใหม ่ ของเศรษฐกิจโลก (A New Polar of World Economy) ขึ้นมาท้าทายและถ่วงดุลอํานาจของสหรัฐฯ และ EU    ซึ่งการประชุมที่ผ่าน ๆ มา กลุ่ม BRICS ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการปฏ ิรูป IMF การเปลี่ยนสกุลเงินสํารอง ระหว่างประเทศสกุลใหม่แทนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ฯ เพื่อลดบทบาทของสหร ัฐฯ และ EU เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม BRICS ยังมีการเติบโตและมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ ดังนี้   
 1. จีน  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจีนเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ GDP สูงที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรอง จากสหรัฐ ฯ รวมถึงเป็นประเทศที่มีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศมากที่สุดในโลก ตลอดจนเป็นประเทศเจ้าหนี้ รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐ ฯ ทําให้อิทธิพลในเวทีระหว่างประเทศของจีนเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและ การเมืองจนขึ้นมาท้าทายอํานาจสหรัฐ ฯ
คําว่า BRIC เป็นอักษรย่อใช้เรียกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่มีการพัฒนาและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วยประเทศ บราซิล (Brazil) รัสเซีย (Russia) อินเดีย (India) 
และ จีน (China) โดยคําศัพท์นี้ถูกบัญญัติขึ้นโดย นาย จิม โอนีลล์ (Mr. Jim O’Neil) หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ
โลกจากโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ซึ่งคําว่า BRIC ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการย้ายอํานาจเศรษฐกิจ
โลกจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่าง G7มาสู่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา โดยที่ประเทศทั้
งสี่ข้างต้นมีพื้นท
 
Attachments:
Download this file (semi-BRICS.pdf)BRICS : ขั้วอํานาจใหม่ของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายของ ASEAN [CR :http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/semi-BRICS.pdf]180 kB

กิจกรรมเด่น

 
 

www.toomyai.go.th

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ํหน่วยงาน
และช่องการสื่อสารกับประชาชน
http://www.toomyai.go.th/
และ  Facebook  ผ่านทาง https://www.facebook.com/toomyai
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ อ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 

ติดต่อเรา